Promet


 - Zakon o cestama (NN broj 84/11)
 - Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10 – Odluka USRH i 74/11)  PRAVILNIK o postupku i načinu 
   ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN broj 136-2011)
 - Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN broj 78/08)