Popis ostalih propisa


  - Zakon o pravu na pristup informacijama (NN broj 172/03 , 144/10 i 77/11)
  - Zakon o medijima (NN broj 59/04 i 84/11)
  - Zakon o elektroničkim medijima (NN broj 153/09 i 84/11)
  - Zakon o državnim službenicima (NN broj 92/05, 107/07, 27/08 i 49/11)
  - Etički kodeks državnih službenika (NN broj 40/11)
  - Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN broj 62/08 i 81/11)
  - Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN broj 19/10)
  - Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u 
    Republici Hrvatskoj (NN broj 11/02 i 144/10)
  - Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji (NN broj 137/10)
  - Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN broj 93/08, 23/09-ispr., 39/09 - Dodatak I. i 
    90/10 - Dodatak II.)
  - Ovršni zakon (NN broj 57/96., 29/99., 173/03., 194/03., 151/04., 88/05., 67/08. i 139/10)-nevažeći osim odredaba:– 
    članka 1. do 143., članka 143.a stavka 1., 3. i 4., članka 143.b do 143.c, članka 143.d stavka 2., 3., 4., 5., 
    6., 7. i 8., članka 143.e stavka 2. i 3., članka 143.f do 143.m, članka 144. do 147., članka 150. do 252.k, članka 
    252.l stavka 2., 3. 
    i 4., i članka 253. do 311. koje prestaju važiti 31. prosinca 2011.,
  - Kazneni zakon (NN broj 125-11)
  - Ovršni zakon (NN broj 139/10)
  - Odluka o proglašenju „Nacionalnog dana invalida rada“ (NN broj 24/09)
  - Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09)
  - Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/05 i 41/08)
  - Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97-ispravak,  47/99-ispravak, i 35/08)
  - Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/03, 118/06 i 41/08)
  - Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/05 i 41/08)
  - Kodeks prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN broj 
    16/07)
  - Pravilnik o obrascu za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN broj 7/02)
  - Zakon o udrugama (NN broj 88/01 i 11/02)
  - Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN broj 64/01)
  - Zakon o tajnosti podataka (NN broj 79/07 - stavljen van snage Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN broj 108/96)
  - Pravilnik o registraciji udruga (NN broj 14/96)
  - Zakon o upravnim sporovima - stupa na snagu 1. siječnja 2012.( NN broj 20/10 - stavlja van snage od 1. siječnja 2012. 
  - Zakon o upravnim sporovima (NN broj 53/91, 9/92 i 77/92